محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 105
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343226

مقاله بررسی چگونگی تأثير رضايتمندی شغلی در افزايش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كميته امداد امام خمينی (ره)


مقاله بررسی چگونگی تأثير رضايتمندی شغلی در افزايش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كميته امداد امام خمينی (ره)

بيان مسئله:
نيروي انساني كمياب ترين و گرانقيمت‌ترين سرمايه هر سازماني به حساب مي آيد. نيروي كار مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. داشتن شغل براي تأمين معيشت زندگي از ضروريات زندگي است و امدادگران نيز از اين قاعده مستثني نيستند. هرچند كه انسان در پي رسيدن به شغلي است كه آرزوي آن را داشته لكن بسياري از افراد به شغل موردنظر خود دست نمي يابند و ناگزير در ساير مشاغل فعاليت مي كنند. مديران نيز بايستي توجه داشته باشند كه برخوردي را كه با ساير منابع مادي و شي‌اي سازماني دارند نمي توانند با منابع انساني داشته باشند زيرا كه انسان موجودي با شعور و با احساساتي پيچيده است و اعتقادات و باورها، ارزشها بر عملكردش تأثيرگذار است.

مقدمه:
وجود نيروي انساني سالم يك دارايي بزرگ براي هرسازمان به حساب مي آيد. ازاين ميان اهميت رواني كاركنان كمتر ازسلامت جسماني آنان نخواهد بود. یک محيط كاري پرفشار مي تواند براي سلامتي كاركنان به ويژه سلامت رواني آنان بسيارخطرناك باشد. عملكرد مطلوب كاركنان نيازمند اين است كه آنان ازكارخود رضايت كافي داشته وداراي انگيزه و روحيه مناسب باشند. بديهي است كه پاداش مؤثر دربهره وري نيروي كاربوده واثر مثبت دارد. آنچه امروز درعلم مديريت مقبول افتاده اعتقاد براين است كه انگيزه هاي كاركنان پايه هاي كارآيي واثربخش سازمان را تشكيل مي دهند ومديراني كه به موفقيت و اعتلاي سازمان خود علاقمند هستند براي شناخت عواملي كه بيشترين انگيزه را دركاركنان ايجاد مي نمايند تلاش وكوشش مي كنند.

اما اين چيزي نيست كه صرفا مربوط به حال باشد، بلكه درزمينه رضايت شغلي وعدم رضايت شغلي كاركنان تاكنون پژوهشهاي زيادي توسط پژوهشگران مؤسسه ها ومراكز پژوهش مختلف جهان صورت گرفته است. نظريه هاي مختلفي توسط روانشناسان وعلماي مديريت دراين زمينه ها صورت گرفته است. نظريه هاي مختلفي توسط روانشناسان وعلماي مديريت دراين زمينه ها ارائه شده است وشايد بتوان تيلوررا جزء اولين نظريه پردازان دراين زمينه دانست. به عقيده تيلور براي اينكه مديريت سازمان به نوآفريني كاركنان اميدوارباشد لازم است براي كاركنان انگيزش وپاداش ويژه اي فراهم آوردكه ازآنچه به يك كارگرمتوسط درهرپيشه‌اي داده مي شود افزونترباشد.

اما رضايت شغلي خود تعيين كننده بسياري ازمتغيرهاي سازماني است. مطالعات متعدد نشان داده است رضايت شغلي ازعوامل مهم افزايش بهره وري، دلسوزي كاركنان نسبت به سازمان ، تعلق ودلبستگي آنان به محيط كار وافزايش كميت وكيفيت كار، برقراري روابط خوب و انساني درمحل كار، ايجاد ارتباطات صحيح، بالا بردن روحيه عشق وعلاقه به كاراست. ترديد نيست كه هرسازمان خود يك ارگانيسم منحصربه فرداست ونخستين عامل آن، انسان و توجه به كاركنان است.

منابع انساني وبهره گيري بجا وشايسته ازآن، ازكارآمدترين راههاي رهايي ازتنگناها و دشواري هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي وآموزشي است. زيرا منابع انساني و نيروي كارآمد، بنيادي ترين عامل توليدوسازندگي ورشد وتكامل است. همين نگرش منجر به ايجاد تحولات جديد درمديريت، سبك هاي رهبري، مديريت منابع وگسترش فكر مديريت مشاركتي و توجه به رفتار، شخصيت و ويژگي هاي رواني كاركنان شده است. ازجمله تلاشهاي مديريت درجهت منابع انساني، ايجاد رضايت دركاركنان وجلوگيري ازعدم رضايت آنها است.

با وجود اين وبه رغم آنكه تاكنون بيش ازهزاران مقاله درباره رضايت شغلي به چاپ رسيده است، اما هنوزاطلاعات زيادي درباره اين مفهوم وجود ندارد ودليل عمده اين مطلب است كه سنجش و اندازه گيري اين سازه به گونه بسيار وحشتناكي ناچيزبوده است. بنابراين به نظرمي رسد اجراي پژوهش هايي كه بتواند به گونه فراگير كاستي ونارسائي هاي مربوط به شناخت واندازه گيري رضايت شغلي را برطرف كند ضروري باشد. پژوهش هايي كه بتواند ازيك سو به تبيين وگسترش بنيانهاي نظري وعملي سازه رضايت شغلي كمك كند وازسوي ديگر براي تعيين واجراي سياست ها، خط مشي هاي سازماني ومديريت منابع نيروي انساني كاربرد پذيرباشد. با توجه به نتايج تحقيق، مي‌توان پيشنهادهايي را عنوان كرد كه تدابير و سياست‌هاي مالي مناسب توجه منظور رفع نيازهاي مالي و تصميم‌گيري‌هاي اساسي در شغل خود و ايجاد فضاي كاري مناسب و دادن امنيت شغلي را مي توان به عنوان پيشنهادهاي اين تحقيق عنوان كرد.

 

فهرست مطالب دانلود پروژه بررسی چگونگی تأثير رضايتمندی شغلی در افزايش بهره‌وری كاركنان دفتر مركزی كميته امداد امام خمينی (ره):
فصل اول: طرح تحقيق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ اهميت و ضرورت تحقيق
۳-۱ بيان مسأله
۴-۱ اهداف تحقيق

فصل دوم: ادبيات تحقيق
۱-۲ مقدمه
۲-۲ پيشينه تحقيق
بخش اول: مباحث نظري
قسمت اول: تاريخچه ماهيت و ضرورت فشارهاي عصبي و رواني
الف: تاريخچه مطالعات مربوط به فشارهاي عصبي و رواني
ب: استرس و نگرش هاي مربوط به آن
ج: ماهيت فشارهاي عصبي- رواني
د: ضرورت مطالعه فشارهاي عصبي و رواني
قسمت دوم: عوامل ايجاد كننده فشارهاي عصبي و رواني
الف: عدم اطمينان و فقدان كنترل
ب: سنگيني و سبك كار
ج: عدم امنيت شغلي
د: ارزيابي عملكرد
قسمت سوم: پيامدهاي فشارهاي عصبي و رواني
الف: علائم فيزيولوژيكي جسماني
ب: علائم رواني
ج: علائم رفتاري
– پيامدهاي سازماني فشارهاي عصبي و رواني
قسمت چهارم: مديريت فشارهاي عصبي و رواني
الف: مديريت بر استرس در سطح فردي
ب: مديريت بر استرس در سطح سازماني
قسمت پنجم: رضايت شغلي
الف: تعريف رضايت شغلي
ب: روش هاي اندازه گيري و رضايت شغلي
ج: نظريه هاي رضايت شغلي
د: عوامل ايجاد كننده رضايت شغلي
هـ: پيامدهاي رضايت شغلي
بخش دوم: تاريخچه، اهداف و وظايف كميته امداد امام خميني (ره)
۱- تاريخچه
۲- اركان كميته امداد امام خميني (ره)
۳- اهداف وظايف
۴- فعاليت هاي عمده

فصل سوم: روش تحقيق
۱-۳ روش تحقيق
۲-۳ جامعه آماري
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گيري
۴-۳ ابزار سنجش متغيرها
۵-۳ روايي پرسشنامه ها
۶-۳ روشهاي جمع آوري اطلاعات
۷-۳ روشهاي آماري و تحليل داده هاي تحقيق

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده های تحقيق
تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل پنجم: بحث و تفسير نتايج پژوهش
۱-۵ نتايج مربوط به جداول توصيفي (تک بعدی)
۲-۵ نتايج مربوط به جداول تحليلي (دوبعدی)
۳-۵ مشكلات و محدوديت هاي تحقيقي
۴-۵ پيشنهادات
– فهرست منابع
– فهرست مجلات و پايان نامه ها
– پيوست ها

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۳۴۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۴۳ صفحه

قیمت :2800 تومان


مبلغ واقعی 7,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما