محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 102
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343223

مقاله بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان


مقاله بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

چکیده تحقیق:
در این تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارخانه راد فرمان می‌پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.
عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی، سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم، در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشان دهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.
جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن ۱۱۰ نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.
پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون، آزمون Oneway و F می باشند به کار گرفته شده و نهایتاً دیاگرام مسیر، جهت تأثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.
نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان ۰۶/۲ می‌باشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

مقدمه:
ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن مرزها بیش از بیش در حال فرو ریختن و در عصری به سر می بریم که محصولات تکنولوژی ارتباطات لازمه حیات بشری هستند. (آوینی- ۱۳۷۱) و رادیو و تلویزیون از اجزای عالم کنونی گشته و جایگاه خاصی در آن دارد که اگر این ابزار نبود، عالم علیل و ناقص الخلقه بود؛ به عبارت دیگر پیدایش، گسترش و کارکردهای روز افزون رادیو و تلویزیون، بشر امروزی را به نسبتی با تلویزیون کشانیده است که اکنون اگر از او اوصاف بشر بپرسند می شود گفت که بشر عصر ما، جاندار تماشاگر تلویزیون است. (داوری-۱۳۷۴) و بالاخره آنکه رادیو از تمام رسانه هایی که هست حساس‌تر است، رادیو و تلویزیون می تواند یک مملکت را اصلاح کند و می تواند به فساد بکشد. (امام خمینی«ره» ۱۳۶۳)
پر واضح است اهمیت هر سازمانی رابطه مثبت و مستقیمی با اهداف آن سازمان دارد یعنی هر قدر اهداف یک سازمان والاتر و مهم تر باشد آن سازمان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است؛ و نیز هر چقدر یک سازمان از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشد نیروی انسانی شاغل در آن سازمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد یعنی رضایت یا عدم رضایت آنان در سازمان نقش بسزایی در رسیدن به اهداف سازمانی ایفا می کند.
در بررسی های اولیه «مسئله بودن» رضایت کارکنان به چشم می خورد و نشانه هایی از نارضایتی مشهود بود، تحقیق علمی ما را کمک تا به‌طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت تقویت سطح رضایت کارکنان ارائه راهکار نماییم.

طرح مسئله:
عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کدامند؟
که برای درک بهتر آنرا به دو سوال تقسیم می کنیم:
۱- کارکنان کارخانه رادفرمان تاچه میزان از شغل خود راضی هستند؟
۲- عوامل تأثیر گذار برمیزان رضایت شغلی آنان کدامند؟
درهمه جوامع کار به معنای فعالیتی که بوسیله آن انسانها از محیط پیرامون خود بهره می گیرند و بدین سان بقای خود را تامین می کنند. (گیدنز ۱۳۷۴ ص ۷۸۸) بیش ازهر نوع فعالیت دیگری بخش عمده زندگی اکثر مردم را اشغال می کند.
امروزه بدون داشتن یک شغل، زندگی میسر نیست و هر فردی نیازمند داشتن یک شغل است تا بتواند به سازمانی وابسته شده و در جامعه جایگاهی داشته باشد. صرفنظر از اینکه شغل افراد چه باشد: آنان نسبت به آن احساسات ارزیابی دارند. آنان از برخی وجوه کار خود یا خوششان می آید و یا بدشان ونسبت به مطلوبیت آنچه که انجام می دهند نظری کلی دارند.
بیان و طرح مسئله برای هر محقق همراه با پاسخهای فرضی است که تا حدودی قانع کننده اند اما از آنجا که در کارهای علمی، رسیدن به یک پاسخ عینی که به طور بین افرادی مطرح می شود مشکل است.
در میان برجستگان جوامع کاری صنعتی پیشرفته، این باور همگانی وجود دارد که در نیم سده اخیر، محیطهای کار به رغم بهبود شرایط فیزیکی کار در اکثر سطوح از تحمل پذیری کمتری برخوردار بوده است. دوران استعمار کارگران در محیطی غیر انسانی؛تا حدی به سر آمده است، اما خطرهای کاری آن دوران و در نتیجه آن، تحقیرمقام انسان، جای خود را به خطراتی نامملوس تر و پنهان داده است.
چکیده این باور بر تصدیق این واقعیت استوار است که گرچه تقاضا برای نیروی کاری به لحاظ صنعتی شدن وپیشرفت تکنولوژی، تغییر یافته ونیز مشخصه نیروی کاری به دلیل آموزش بیشتر، از مهارت وبهره وری بالاتری برخوردار شده است، تغییر در تقاضا برای مهارتهای کاری به موازات تغییردر مشخصه نیروی کار توسعه نیافته است؛ بنابراین، از بخش عمده کارگران، درهمه سطوح، خواسته می شود وظایف خود را به شیوه ای فاقد هویت انسانی، یا شاید ماهیتا تنش آفرین، در محیطی بیگانه، محدود واز نظر اجتماعی تحت فشار، انجام دهند. در نتیجه کار در چنین شرایطی منجر به نارضایتمندی شخصی، یا حتی بیماری، ناآرامیهای اجتماعی واختلال اقتصادی می شود.
نظام سلسله مراتبی که برای مدیریت صنعت پدید آمده است، گونه جدیدی را از سرپرستان ایجاب می کند که ظرفیت دانایی و اجرایی آنها بسی فراتر ازحد بخش عمده ای از کارگران است. (کار و رضایت –ت م فریزرص ۶)

 

فهرست مطالب دانلود پروژه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان :
چکیده تحقیق
مقدمه
طرح مساله
عوامل موثر بر رضایت شغلی کدامند؟
اهمیت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی
رضایت شغلی
تعریف مفاهیم و اصطلاحات
۱- کاروشغل
۲- نگرشهای شغلی (Job Attituds)
۳- انگیزش (Motivation)
۴- رضایت شغلی
۵- کارمند و سازمان
مدل نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
ابعاد رضایت شغلی
رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته
نظریات جامعه شناسان و رضایت
الگوی پارسونز
نظریه نیازها
نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
متغیرهای شخصی
۱- سن
۲- جنس
۳- تحصیلات
حقوق و دستمزد
روش انجام تحقیق
واحد تحلیل
جامعه آماری
نمونه گیری
حجم تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
نمونه
تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
آمار توصیفی
مقدمه
توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق
ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق
تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری
آزمون فرضیه ۱
آزمون فرضیه ۲
آزمون فرضیه ۳
آزمون فرضیه ۴
آزمون فرضیه ۵
خلاصه آزمون فرضیات تحقیق
خلاصه تحقیق
نتیجه گیری پیشنهادات کاربردی
۱- کنترل و رضایت
۲- عدالت توزیعی
مشکلات تحقیق
فهرست منابع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۵۴ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۴۵ صفحه

قیمت : 1800 تومان


مبلغ قابل پرداخت 1,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 822

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما