محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 122
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342602

مقاله بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار


مقاله بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:
اين تحقيق با هدف بررسي ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال۸۷-۸۸ به انجام رسيد.نوع تحقيق با توجه به هدف، كاربردي و از نظر ماهيت وروش توصيفي مي باشدكه با استفاده از مطالعات ميداني به بررسي وضعيت موجود پرداخته است.جامعه آماري مورد نظر كليه كارمندان دانشگاه تربيت معلم سبزوار شامل ۱۴۰نفر بوده، كه از اين تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه كرجسي و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۰۳ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گيري، پرسشنامه ۱۵ سوالي (OCQ) موداي،پورتر و استيرز به همراه سوالات ويژگيهاي فردي و شخصي بوده است كه با ضريب آلفاي كرونباخ ۰٫۷۶۴ پايايي آن اثبات و روايي آن نيز طبق نظر اساتيد فن مورد تاييد واقع شده است. در تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق از شيوه هاي توصيف آماري از قبيل: جداول توزيع فراواني،شاخصهاي مركزي و شاخصهاي پراكندگي و در بخش استنباطهاي آماري از روش آزمون t براي نمونه هاي مستقل و روش ANOVA ورگرسيون خطي ساده يك متغيره براي بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته ها نشان مي دهد كه رابطه معناداري بين تعهد سازماني با سن ، جنسيت، سطح تحصيلات ، وضعيت تأهل و ميزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بين سابقه خدمت تعهد سازماني و رابطه معني دار ديده مي شود.

مقدمه:
در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمندی باشند. هرچقدر سازمانها و مؤسسات بزرگتر و بر حجم فعالیت آنها افزوده شود احتیاج به منابع انسانی متعهد و با انگیزه افزایش می یابد. لذا هرچقدر این سرمایه از کیفیت بهتر و بیشتر برخوردار باشد، احتمال موفقیت ، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد بود و بالعکس در صورتی که سازمانها نتواند نیروی انسانی با کیفیت و متعهد را بکارگیرند، قادر نخواهند بود از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه ببرند و با مشکلات عدیده ای از قبیل کاهش کارائی و بهره وری روبرو بوده و در نهایت سبب زوال سازمان خواهند شد.
تعهد سازمانی يك فرايند پوياي تعامل بين شخص و محيطش بوده(ليو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و يك ساختار چندبعدي است كه مي توان آن را يك حالت رواني دانست كه پايبندي اشخاص را به سازمان منتقل مي كند(آلن و مي ير،۱۹۹۰،ص۱۴).
همچنين تعهد سازماني را می توان یک نگرش مهم شغلی و سازمانی دانست که به دلیل اهمیت بارزی که در کارکرد سازمانها دارد، به کانون توجهی جهت تمرکز میدان و گردانندگان سازمانها تبدیل شده است، این نگرش در دهه های اخیر دستخوش تغییرات عدیده ای گشته، بویژه با تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از قبیل ادغام شرکتها در همدیگر صاحبنظران تعهد اهتمام ویژه ای به امر تعهد معطوف داشته اند و به آن به عنوان یکی از نگرشهای اساسی که باكارو سازمان مرتبط هستند اهمیت فراوان داده و راجع به آن تحقیقات متعددی انجام داده اند، که در این تحقيق با توجه به اهمیت مساله به بررسی آن مي پردازيم .

نتيجه گيری:
با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته نتايج نشان مي دهد:
۱- بین تعهد سازمانی و سن کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد.يعني نمي توان گفت افراد شاغل در اين مجموعه متناسب با سن خود از چه سطح تعهدي نسبت به سازمان برخوردارندو آيا افراد مسن تر متعهدتر هستند يا افرا جوان ؟
۲_ بين تعهد سازماني و جنسيت رابطه معني داري وجود ندارد يعني نمي توان استناد نمود كه مردان متعهد تر هستند يا زنان.
۳_ بين تعهد سازمانی و سطح تحصیلات کارمندان رابطه معني‌داري مشاهده نمي شود كه اين بدين معناست كه نمي توان گفت افزايش و يا كاهش سطح تحصيلات مي تواند ميزان تعهد سازماني را بالا برده و يا پايين بياورد .
۴_ بین تعهد سازمانی و وضعيت تاهل کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار رابطه معنی‌داری ديده نشد. كه بر اساس نتايج اين فرضيه نمي توان نتيجه گيري نمود كه آيا افراد متاهل به سازمان متعهد تر هستند و يا افراد مجرد.
۵ ­ _ بين تعهد سازمانی وسابقه کارمندان رابطه معني‌داري وجود دارد بدين معني كه هرچه افراد سابقه خدمت بيشتري در سازمان داشته باشند از ميزان تعهد بالاتري به سازمان نسبت به افراد كم سابقه برخوردارند .
۶_ حقوق و دستمزد نيز موجب عزت نفس براي فرد شده ونوعي فرصت براي فرد محسوب مي شود كه دراثر ترك سازمان ازدست خواهد داد كه طبق نتايج اين تحقيق بين تعهد سازمانی و حقوق و دستمزد کارمندان رابطه معني‌داري مشاهده نشده است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار :
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله تحقيق
۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقيق
۱-۴ اهداف تحقيق
۱-۵ چارچوب نظري تحقيق
۱-۶ فرضیه‌های تحقيق
۱-۷ قلمرو تحقيق
۱-۸ تعاریف و مفاهیم واژه‌ها
۱-۹ متغيرهاي تحقيق

فصل دوم: ادبيات تحقيق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني
۲-۳ مراحل توسعه تعهد سازماني
۲-۴ اجزاء تعهد سازمانی
۲-۵ اهمیت تعهد سازمانی
۲-۶ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
۲-۷ ابعاد تعهد سازمانی
۲-۸ دیدگاه‌های تعهد سازمانی
۲-۹ مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی
۲-۱۰ برخی تحقیقات انجام‌شده در خصوص تعهد سازمانی

فصل سوم: روش‌شناسی تحقيق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ نوع تحقيق
۳-۳ جامعه آماري
۳-۴ حجم نمونه
۳-۵ روش نمونه‌گیری
۳-۶ شرح پرسشنامه
۳-۷ روايي پرسشنامه
۳-۸ اعتبار (پايايي) پرسشنامه

فصل چهارم: روش‌های آماري و تجزيه و تحليل مشاهدات (داده‌ها)
۴-۱ مقدمه
۴-۲ آمار توصيفي
۴-۳ فرضيه ۱
۴-۴ فرضيه ۲
۴-۵ فرضيه ۳
۴-۶ فرضيه ۴
۴-۷ فرضيه ۵
۴-۸ فرضيه ۶

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پيشنهادات
۵-۱ نتیجه‌گیری
۵-۲ پيشنهادات
منابع و مآخذ
ضمائم

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۲۶۴ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۱۵ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 803

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما