محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 224
  • بازدید دیروز : 173
  • بازدید کل : 368913

مقاله پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402


مقاله پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

مقدمه:
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است . در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفي شدند [۲] . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير ۱۶ kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد (CELP) مي باشد كه در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفي شد [۸] و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند.
در سال ۱۹۸۸ CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك ۱۶ kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال ۱۹۹۲ توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد[۶] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[۹] و در سال ۱۹۹۴ مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد. با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم.
در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال صحبت پرداخته مي شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهاي كدينگ بيان مي شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بيشتر بررسي مي كنيم و در فصل چهارم شبيه سازي مميز ثابت الگوريتم به زبان C را بيان مي نمائيم. ودر پايان در فصل ۵ به نحوه پياده سازي بلادرنگ كدكG.728 بر روي پردازنده TMS320C5402 مي پردازيم.

۱ –معرفي سيگنال صحبت:
صحبت در اثر دميدن هوا از ريه ها به سمت حنجره و فضاي دهان توليد مي‏شود. در طول اين مسير در انتهاي حنجره، تارهاي صوتي قرار دارند. فضاي دهان را از بعد از تارهاي صوتي ، لوله صوتي مي‏نا مند كه در يك مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در توليد برخي اصوات تارهاي صوتي كاملاً باز هستند و مانعي بر سر راه عبور هوا ايجاد نمي‏كنند كه اين اصوات را اصطلاحاً اصوات بي واك مي‏نامند. در دسته ديگر اصوات ، تارهاي صوتي مانع خروج طبيعي هوا از حنجره مي‏گردند كه اين باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غير يكنواخت و تقريباً پالس شكل وارد فضاي دهان مي‏شود. اين دسته از اصوات را اصطلاحاً باواك مي‏گويند.
فركانس ارتعاش تارهاي صوتي در اصوات باواك را فركانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهاي صوتي را پريود Pitch مي‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتي، طيف فركانس اين امواج توسط لوله صوتي شكل مي‏گيرد و بسته به شكل لوله ، پديده تشديد در فركانس هاي خاصي رخ مي‏دهد كه به اين فركانس هاي تشديد فرمنت مي‏ گويند.
از آنجا كه شكل لوله صوتي براي توليد اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها براي اصوات گوناگون با هم فرق مي‏كنند. با توجه به اينكه صحبت يك فرآيند متغيير با زمان است پس پارامترهاي تعريف شده فوق اعم از فرمنت ها و پريود Pitch در طول زمان تغيير مي‏كنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمي از باواك به بي واك و بالعكس تغيير مي‏كند. لوله صوتي ، همبستگي هاي زمان-كوتاه ، در حدود ۱ ms ، درون سيگنال صحبت را در بر مي‏گيرد. و بخش مهمي از كار كدكننده هاي صوتي مدل كردن لوله صوتي به صورت يك فيلتر زمان-كوتاه مي‏باشد. همان طور كه شكل لوله صوتي نسبتاً آهسته تغيير مي‏كند، تابع انتقال اين فيلتر مدل كننده هم نياز به تجديد ، معمولاً در هر ۲۰ms يکبارخواهد داشت.
در شكل (۱-۱ الف) يك قطعه صحبت باواك كه با فركانس ۸KHz نمونه برداري شده است ديده مي‏شود. اصوات باواك داراي تناوب زمان بلند به خاطر پريود Pitch هستند كه نوعاً بين ۲ms تا ۲۰ms مي‏باشد. در اينجا پريود Pitch در حدود ۸ms يا ۶۴ نمونه است. چگالي طيف توان اين قطعه از صحبت در شكل (۱-۱ ب) ديده مي‏شود.
اصوات بي واك نتيجه تحريك نويز مانند لوله صوتي هستند و تناوب زمان- بلند اندكي را در بر دارند ، همانگونه كه در شكل هاي (۱-۱ ج) و (۱-۱ د) ديده مي‏شود ولي همبستگي زمان كوتاه به خاطر لوله صوتي در آنها هنوز وجود دارد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 :


مقدمه
فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
۱-۱- معرفی سيگنال صحبت
۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی
۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت
۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت
۱-۲-۳- تخمين پارامترهای LPC

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
۲-۱- مقدمه
۲-۲- روش های کدينگ
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج
۲-۲-۲- کدرهای صوتی
۲-۲-۳- کدرهای مختلط
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP
۳-۱- مقدمه
۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا
۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد
۳-۲-۴- شبه ديکدر
۳-۲-۵- پست فيلتر

فصل ۴ : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم
۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره
۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس
۴-۴- روندنمای برنامه
۴-۴-۱- اينکدر
۴-۴-۲- ديکدر

فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ
۵-۳- چيپ های DSP
۵-۳-۱- DSP های مميزثابت
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ
۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزار CCS
۵-۵-۳- نتايج پياده سازی
۵-۶- نتيجه گيری و پيشنهاد

ضمائم
ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و پياده سازی کدک به زبان اسمبلی
ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی
مراجع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۰۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۰۵ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 814

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما