ıllıllı پروژه و مقــالات دانشــــجویی ıllıllı

ıllıllı پروژه و مقــالات دانشــــجویی ıllıllı

ایـن سایــت تابــــع قوانـین جـــــمهوری اسلامی ایــــران مـی بـــاشد. اکثر مطالب دارای نام صاحب اثر و محل انتشار می باشند در صورتی که مایل به انتشار مطلب خود نیستید کافی است از صفحه تماس با ما، ما را مطلع کنید. لطفا از مطالب فقط در پیشینه تحقیق استفاده کنید و هرگز کپی نکنید.

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 189
  • بازدید کل : 294426

مقاله پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402


مقاله پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

مقدمه:
امروزه در عصر ارتباطات و گسترش روزافزون استفاده از شبكه هاي تلفن ،موبايل و اينترنت در جهان ومحدوديت پهناي باند در شبكه هاي مخابراتي ، كدينگ و فشرده سازي صحبت امري اجتناب ناپذير است . در چند دهه اخير روشهاي كدينگ مختلفي پديدآمده اند ولي بهترين و پركاربردترين آنها كدك هاي آناليزباسنتز هستند كه توسط Atal & Remedeدر سال ۱۹۸۲ معرفي شدند [۲] . اخيرا مناسبترين الگوريتم براي كدينگ صحبت با كيفيت خوب در نرخ بيت هاي پائين و زير ۱۶ kbps ، روش پيشگويي خطي باتحريك كد (CELP) مي باشد كه در سال ۱۹۸۵ توسط Schroeder & Atal معرفي شد [۸] و تا كنون چندين استاندارد مهم كدينگ صحبت بر اساس CELP تعريف شده اند.
در سال ۱۹۸۸ CCITT برنامه اي براي استانداردسازي يك كدك ۱۶ kbps با تاخيراندك و كيفيت بالا در برابر خطاهاي كانال آغاز نمود و براي آن كاربردهاي زيادي همچون شبكه PSTN ،ISDN ،تلفن تصويري و غيره در نظر گرفت . اين كدك در سال ۱۹۹۲ توسط Chen et al. تحت عنوان LD-CELP معرفي شد[۶] و بصورت استاندارد G.728 در آمد[۹] و در سال ۱۹۹۴ مشخصات مميز ثابت اين كدك توسط ITU ارائه شد. با توجه به كيفيت بالاي اين كدك كه در آن صحبت سنتزشده از صحبت اوليه تقريبا غيرقابل تشخيص است و كاربردهاي آن در شبكه هاي تلفن و اينترنت و ماهواره اي در اين گزارش به پياده سازي اين كدك مي پردازيم.
در فصل اول به معرفي وآناليز سيگنال صحبت پرداخته مي شود و در فصل دوم روش ها و استانداردهاي كدينگ بيان مي شوند . در فصل سوم كدك LD-CELP را بيشتر بررسي مي كنيم و در فصل چهارم شبيه سازي مميز ثابت الگوريتم به زبان C را بيان مي نمائيم. ودر پايان در فصل ۵ به نحوه پياده سازي بلادرنگ كدكG.728 بر روي پردازنده TMS320C5402 مي پردازيم.

۱ –معرفي سيگنال صحبت:
صحبت در اثر دميدن هوا از ريه ها به سمت حنجره و فضاي دهان توليد مي‏شود. در طول اين مسير در انتهاي حنجره، تارهاي صوتي قرار دارند. فضاي دهان را از بعد از تارهاي صوتي ، لوله صوتي مي‏نا مند كه در يك مرد متوسط حدود cm 17 طول دارد . در توليد برخي اصوات تارهاي صوتي كاملاً باز هستند و مانعي بر سر راه عبور هوا ايجاد نمي‏كنند كه اين اصوات را اصطلاحاً اصوات بي واك مي‏نامند. در دسته ديگر اصوات ، تارهاي صوتي مانع خروج طبيعي هوا از حنجره مي‏گردند كه اين باعث به ارتعاش درآمدن تارها شده و هوا به طور غير يكنواخت و تقريباً پالس شكل وارد فضاي دهان مي‏شود. اين دسته از اصوات را اصطلاحاً باواك مي‏گويند.
فركانس ارتعاش تارهاي صوتي در اصوات باواك را فركانس Pitch و دوره تناوب ارتعاش تارهاي صوتي را پريود Pitch مي‏نامند. هنگام انتشار امواج هوا در لوله صوتي، طيف فركانس اين امواج توسط لوله صوتي شكل مي‏گيرد و بسته به شكل لوله ، پديده تشديد در فركانس هاي خاصي رخ مي‏دهد كه به اين فركانس هاي تشديد فرمنت مي‏ گويند.
از آنجا كه شكل لوله صوتي براي توليد اصوات مختلف، متفاوت است پس فرمنت ها براي اصوات گوناگون با هم فرق مي‏كنند. با توجه به اينكه صحبت يك فرآيند متغيير با زمان است پس پارامترهاي تعريف شده فوق اعم از فرمنت ها و پريود Pitch در طول زمان تغيير مي‏كنند به علاوه مد صحبت به طور نامنظمي از باواك به بي واك و بالعكس تغيير مي‏كند. لوله صوتي ، همبستگي هاي زمان-كوتاه ، در حدود ۱ ms ، درون سيگنال صحبت را در بر مي‏گيرد. و بخش مهمي از كار كدكننده هاي صوتي مدل كردن لوله صوتي به صورت يك فيلتر زمان-كوتاه مي‏باشد. همان طور كه شكل لوله صوتي نسبتاً آهسته تغيير مي‏كند، تابع انتقال اين فيلتر مدل كننده هم نياز به تجديد ، معمولاً در هر ۲۰ms يکبارخواهد داشت.
در شكل (۱-۱ الف) يك قطعه صحبت باواك كه با فركانس ۸KHz نمونه برداري شده است ديده مي‏شود. اصوات باواك داراي تناوب زمان بلند به خاطر پريود Pitch هستند كه نوعاً بين ۲ms تا ۲۰ms مي‏باشد. در اينجا پريود Pitch در حدود ۸ms يا ۶۴ نمونه است. چگالي طيف توان اين قطعه از صحبت در شكل (۱-۱ ب) ديده مي‏شود.
اصوات بي واك نتيجه تحريك نويز مانند لوله صوتي هستند و تناوب زمان- بلند اندكي را در بر دارند ، همانگونه كه در شكل هاي (۱-۱ ج) و (۱-۱ د) ديده مي‏شود ولي همبستگي زمان كوتاه به خاطر لوله صوتي در آنها هنوز وجود دارد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 :


مقدمه
فصل ۱ : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت
۱-۱- معرفی سيگنال صحبت
۱-۲- مدل سازی پيشگويی خطی
۱-۲-۱- پنجره کردن سيگنال صحبت
۱-۲-۲- پيش تاکيد سيگنال صحبت
۱-۲-۳- تخمين پارامترهای LPC

فصل ۲ : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت
۲-۱- مقدمه
۲-۲- روش های کدينگ
۲-۲-۱- کدرهای شکل موج
۲-۲-۲- کدرهای صوتی
۲-۲-۳- کدرهای مختلط
الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب- کدرهای مختلط حوزه زمان

فصل ۳ : کدر کم تاخير LD-CELP
۳-۱- مقدمه
۳-۲- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP
۳-۲-۱- LPC معکوس مرتبه بالا
۳-۲-۲- فيلتر وزنی شنيداری
۳-۲-۳- ساختار کتاب کد
۳-۲-۳-۱- جستجوی کتاب کد
۳-۲-۴- شبه ديکدر
۳-۲-۵- پست فيلتر

فصل ۴ : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C
۴-۱- مقدمه
۴-۲- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت
۴-۳- ساده سازی محاسبات الگوريتم
۴-۳-۱- تطبيق دهنده بهره
۴-۳-۲- محاسبه لگاريتم معکوس
۴-۴- روندنمای برنامه
۴-۴-۱- اينکدر
۴-۴-۲- ديکدر

فصل ۵ : پياده سازی الگوريتم برروی DSP
۵-۱- مقدمه
۵-۲- مروری بر پياده سازی بلادرنگ
۵-۳- چيپ های DSP
۵-۳-۱- DSP های مميزثابت
۵-۳-۲- مروری بر DSP های خانواده TMS320
۵-۳-۲-۱- معرفی سری TMS320C54x
۵-۴- توسعه برنامه بلادرنگ
۵-۵- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK
۵-۵-۱- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار
۵-۵-۲- استفاده از نرم افزار CCS
۵-۵-۳- نتايج پياده سازی
۵-۶- نتيجه گيری و پيشنهاد

ضمائم
ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و پياده سازی کدک به زبان اسمبلی
ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی
مراجع

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۹۰۵ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۰۵ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 727

برچسب های مهم

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

فارس - نی ریز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما