محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 101
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343222

مقاله بررسی ارتباط آموزش های فني و حرفه ای رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع


مقاله بررسی ارتباط آموزش های فني و حرفه ای رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
– دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
– مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
– مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
– مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
– مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.

مقدمه:
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفاده به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامه حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، ۱۳۸۱، صفحة ۱۸۶)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.
لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدريج در طول زمان رفع مي شود و ناهماهنگي دانش و توانمنديهاي آموزش ديدگان فني و حرفه اي از لحاظ كمي و كيفي و از نظر مكاني يا زماني با خواسته متقاضيان كم تر رخ خواهد داد. به اين دلايل تعاملي ديدن آموزش فني و حرفه اي و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بيشتر آن، اساسي ترين قدم براي اصلاح اين آموزش ها خواهد بود.

جامعه آماری:
جامعه آماري، بنا بر نظر اغلب محققان – عبارت است از همة اعضاي واقعي يا فرضي كه علاقه مند هستيم يافته هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم. (دلاور، ۱۳۸۰، صفحه ۱۲۰) در اين روش پژوهش جامعة‌آماري عبارت است از كليه مديران ردة مياني (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه هاي مرتبط با صنعت الكترونيك و الكتروتكنيك كه از ۱۰۰ نفر بيشتر پرسنل داشته باشند و در حيطة مكاني مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران قرار گرفته باشند.

روش نمونه گيری:
گاهي اوقات، انتخاب نمونه به صورت مستقيم از اعضاي جامعه ممكن نيست. براي مثال، در برخي از پژوهشها امكان تهيه ليست از اعضاي جامعه امكان پذير نيست. در چنين شرايطي از نمونه گيري تصادفي خوشه اي استفاده مي‌شود. به اين معني كه از كلاس، مدرسه يا منطقة آموزشي به جاي فرد به عنوان واحد نمونه گيري استفاده مي شود. نمونه گيري خوشه اي شبيه نمونه گيري تصادفي ساده است. با اين تفاوت كه در نمونه گيري خوشه اي به جاي افراد، گروهها به صورت تصادفي انتخاب مي شوند. برتري نمونه گيري خوشه اي اين است كه اين روش زماني به كار برده مي شود كه انتخاب نمونه از اعضاي جامعه مشكل يا غيرممكن است. (دلاور. ۱۳۷۵ صفحة ۱۱۰)
بنابر مواردي كه ذكر شد، روش نمونه گيري در اين پژوهش نمونه گيري خوشه اي تصادفي مي باشد، به طور كلي از بين ۳۰ كارخانه اي كه در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران شناسائي شدند، ۴ كارخانه در منطقة ۱۰ و ۳ كارخانه در منطقة ۹ شهر تهران به طور كاملاً تصادفي انتخاب شدند.

نمونه آماری:
حجم نمونه در اين پژوهش شامل ۹۰ نفر از مديران ردة مياني (مديران فني، توليد، آموزش) مي باشد، كه اين ۹۰ نفر در هفت كارخانه مشغول به كار بودند. روش انتخاب كارخانه ها به اين صورت بوده است كه اول با استفاده از اطلاعات و مدارك مركز آمار ايران، اين ۳۰ كارخانه مرتبط در مناطق ۹ و ۱۰ شهر تهران شناسائي شدند. بعد از انتخاب خوشه اي تصادفي هفت كارخانة مورد نظر، با مراجعه به ادارة كل صنايع و معادن استان تهران و گرفتن نامة رسمي به اين كارخانه ها، اقدامات لازم جهت پژوهش صورت گرفت.
نام كارخانه هاي مورد بررسي به شرح زير است:
كارخانة پارس الكتريك، شركت شهاب، كارخانة ارج، شركت ايران سوئيچ، كارخانه جابون، شركت نوافرك، كارخانه صنعتي مهرآباد.

روش تحقيق:
با توجه به هدف پژوهش، امكانات و شرايط موجود، روش تحقيق اين پژوهش پيمايشي از نوع زمينه يابي انتخاب شده است.
تحقيق زمينه يابي عبارت است از مشاهدة پديده ها به منظور معنا دادن به جنبه هاي مختلف اطلاعات جمع آوري شده. اين تحقيق از دو مرحلة تشكيل شده است: ۱) مشاهدة دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه ۲) جمع آوري اطلاعات و معنا دادن به آنچه كه مورد مشاهده قرار گرفته است. به عبارت دقيق تر، زمينه يابي يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور جمع آوري در بارة اين موضوعات كه گروهي از مردم چه مي دانند، چه فكر مي كنند يا چه كاري انجام دهند، اجرا مي شود. (دلاور، ۱۳۸۰، صفحة ۱۴۱) گرچه هدف هاي تحقيق زمينه يابي، بسيارند و دامنة گسترده اي دارند، اما به طور كلي اين تحقيق سه هدف را دنبال مي كند: ۱) توصيف ۲) تبيين ۳) كشف

فهرست مطالب پایان نامه بررسی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نيازهای بازار كار از ديدگاه مديران صنايع :
فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقيق
سؤالات تحقيق
تعاريف عملياتي واژه ها

فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق
مقدمه
مفهوم رشد و توسعه اقتصادی
عوامل توسعه اقتصادی
نقش منابع انساني در توسعه اقتصادی
آموزش
تعريف آموزش و پرورش
مفهوم برنامه ريزي آموزشي
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي
نيازسنجي آموزشي
مفهوم نياز
منابع نيازهاي آموزشي
انواع نيازسنجي
كار
عرضه نيروی كار
بازار كار
نياز بازار كار
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار
تعاريف آموزش فني و حرفه ای
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار
آموزش فني و حرفه اي در ايران
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است
پيشينه پژوهش

فصل سوم: روش اجرای تحقيق
مقدمه
جامعه آماری
نمونه آماری
روش تحقيق
ابزار جمع آوري اطلاعات
اعتبار و پايائي پرسشنامه
روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوری شده
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي
منابع و مأخذ
پيوستها

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۸۴ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه

قیمت : 1600 تومان


مبلغ واقعی 4,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 528

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما