محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 149
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342629

مقاله بزهکاری اطفال


مقاله بزهکاری اطفال

مقدمه:
انسان در مسير تكامل خود ابتدا به دليل زندگي فردي نيازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگي جمعي نياز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانين كرد. وضع قانون براي ادامه حيات اجتماعي انسان شرط لازم بود. ولي شرط كافي آن تكميل اين قوانين با پيچيده شدن روند زندگي اجتماعي بود. يكي از قوانيني كه در دوره هاي مختلف ، انسان به تكميل آن پرداخت ، قوانين مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانين خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعيتي بود كه آنان به عنوان قشري از جامعه آن را تشكيل مي دادند البته براي وضع قوانين مختص اطفال ، انسان زمان زيادي را طي نمود و به آساني به اين مهم دست نيافت.
امروزه تقريباً در همه جاي دنيا تمايز بين اطفال و بزرگسالان در زمينه هاي مختلفِ اخلاقي ، آموزشي، بهداشتي، روانشناسي و… مشاهده مي شود. يكي از موارد تمايز، تمايز در برخورد كيفري است. و تقريباً اين به عنوان يك اصل مورد توجه است و علت آن نيز در تفاوتهايي است كه هم از جهت جسمي و هم از جهت روحي و فكري بين اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال براي رعايت قانون، زماني يك توقع صحيح و بجاست كه همين افراد بزرگسال در دوران طفوليت ،آموزش و تربيت لازم را ديده باشند و حتي اگر اين توقع در دوران طفوليت نيز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحيح اطفال است زيرا تا زماني كه وظيفة اطلاع رساني و افزايش آگاهي به خوبي انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهاي اجتماعي نيز درست نيست. پس قبل از اينكه مسأله بزهكاري اطفال بتواند يك آموزة كيفري باشد پيشتر يك امر روانشناسي ـ تربيتي است. پس قبل از اينكه ما به اطفال به عنوان افرادي بنگريم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند بايد به آنها به عنوان افرادي بنگريم كه توان بالقوة اجتماعي شدن را دارند.
قوانين ماهوي مرتبط با اطفال (قوانين مرتبط با سن، جنس و …) داراي ظرافت و دقت خاصّي است. به دليل ظرافتي كه اطفال در جنبه هاي مختلف سني ، فكري، تربيتي و… دارند . پس قرار دادن آنها نيز در سيستم عدالت كيفري سؤال برانگيز است. و جز در موارد استثنايي و به هدف بازپروري و نه براي اهداف سزادهي نبايد موضوع سيستم عدالت كيفري قرار بگيرند.

انگيزه و روش تحقيق:
جامعه ايران به عنوان جامعه اي كه درصد بالاي آن را افراد جوان تشكيل مي دهند نيازمند دقت بيشتري در زمينه قوانين مرتبط با اين قشر مي باشد و نياز به بحث هاي تئوريك و بحث هاي حقوقي در اين رابطه طبيعتاً بيشتر احساس مي شود. از طرفي چون حقوق انگليس يك حقوق مترقي وپيشرفته در زمينة بر خورد با اطفال بزهكار است و در اين خصوص داراي سابقة قانونگذاري قديمي تر و داراي تجربيات قضايي بيشتر است لازم ديده شد كه دراين تطبيق، حقوق انگليس انتخاب شود تا شايد با انجام بعضي مقايسه ها و تطبيقها بعضي ايرادات و اشكالات قانون ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سعي در برطرف كردن آنها در آينده شود.
چون قسمت زيادي از حقوق ايران در زمينه مسووليت كيفري اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامي بر فقه استوار مي باشد، در قسمتي از پايان نامه فوق نيز به بررسي نظرات فقهاي مذاهب پنجگانه بالاخص فقهاي شيعه پرداخته شده است.
روش تحقيق به جهت تطبيقي بودن پايان نامه يك روش كتابخانه اي است كه قسمتي از آن مبتني بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگليس يا بعضاً مرتبط با متون فقهي است. و در آن سعي شده (بالاخص در حقوق انگليس) هم قوانين مورد توجه قرار گيرند و هم رويه قضايي در كنار اين دو نظرات دكترين حقوقي نيز مكمل امر مي باشد.
روش تقسيم مطالب نيز به اين شكل است كه پايان نامه از سه بخش تشكيل يافته كه هر بخش نيز به فصل و هر فصل نيز به مبحث تقسيم مي شود.
در بخش اول به كليات مرتبط با اطفال بزهكار در ايران و انگليس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسي فقهي و حقوقي پرداخته ايم. در بخش فقهي ، مذاهب پنجگانه را بررسي كرده ايم و در بخش حقوقي در يك قسمت حقوق ايران و در قسمت ديگر حقوق انگليس را بررسي كرده ايم. منتهي در بخش دوم يك موضوع و بخش سوم نيز موضوعي ديگر در رابطه با اطفال را در ايران و انگليس بررسي كرده ايم . در آخر نيز لازم ديديم تا تضمينات بين المللي كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنيم و با يك نتيجه گيري پايان نامه را به پايان برسانيم.

 

فهرست مطالب دانلود پروژه بزهکاری اطفال :
مقدمه
انگيزه و روش تحقيق
طرح فرضيه
بخش اول: كليات و مفاهيم
فصل اول: روند تاريخي مسووليت كيفري اطفال
مبحث اول: مسووليت كيفري اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصايص مسووليت كيفري درعهد باستان
بند اول: جمعي بودن مسووليت كيفري
بند دوم: عيني بودن مسووليت كيفري
گفتار دوم: خصايص مسووليت كيفري اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ايران
گفتار اول: مسووليت كيفري اطفال در ايران باستان
گفتار دوم: دورة اسلامي و شيوة برخورد با اطفال بزهكار:
بند اول: تئوري اسلام در باب مسؤليت كيفري
بند دوم: مسووليت كيفري در حقوق اسلام
مبحث سوم: پيشينة تاريخي حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار
فصل دوم: مفاهيم و مباني مرتبط با بزهكاري اطفال
مبحث اول: مفاهيم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسووليت و كيفر
گفتار دوم: تعريف حقوقي مسووليت كيفري
مبحث دوم: مباني مرتبط با بزهكاري اطفال
گفتار اول: اركان مسووليت كيفري
بند اول: قابليت انتساب
بند دوم: قابليت تحمل
گفتار سوم: منشأ اصطلاح بزهكاري اطفال
گفتار چهارم: نسبي بودن مفهوم «بزهكاري اطفال»
گفتار پنجم: اهميت بزهكاري اطفال
فصل سوم: مسوليت كيفري اطفال از ديدگاه مكاتب كيفري حقوق جزا
مبحث اول: بررسي مكاتب كلاسيك و نئو كلاسيك در ارتباط با مسووليت كيفري اطفال
مبحث دوم: مكتب تحققي و نظرات آنان راجع به اطفال بزهكار
مبحث سوم: مكتب دفاع اجتماعي
گفتار اول: مكتب دفاع اجتماعي افراطي
گفتار دوم: مكتب دفاع اجتماع نوين

بخش دوم: بررسي مسووليت كيفري اطفال در فقه و حقوق موضوعه ايران وانگليس
فصل اول: مسووليت كيفري اطفال بزهكار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فكري و جسمي از ديدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تميز مطلق يا صغير غير مميز در نزد فقهاي پنجگانه
گفتار دوم: ادراك ضعيف يا تميز نسبي در نزد فقهاي پنجگانه
مبحث دوم: بلوغ يا تكامل رشد فكري و جسمي در آيات و روايات و نزد فقها
گفتار اول: آيات قرآني در مورد بلوغ
گفتار دوم: روايات و احاديث مذكور در بلوغ
گفتار سوم: بلوغ يا رشد فكري و جسمي از نظر فقهاي مذاهب پنجگانه
گفتار چهارم: رشد جزائي يا مرحلة ديگري از تكامل (فقهاي مذاهب پنجگانه)
مبحث سوم: ضمانت اجراهاي كيفري اطفال و نظر فقهاي شيعه و سني
گفتار اول: رفع حد از اطفال مميز و غير مميز
گفتار دوم: اطفال مميز و مجازات تعزيري
گفتار سوم: سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال مميز و غير مميز
فصل دوم: مسووليت كيفري اطفال در حقوق موضوعه ايران و انگليس
مبحث اول: بررسي مسووليت كيفري اطفال بزهكار در حقوق ايران
گفتار اول: نگرش قوانين جزائي ايران قبل از انقلاب
بند اول: بررسي قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴
بند دوم: قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب ۱۳۳۸
۱) مشروط بودن تشكيل دادگاه:
۲) صلاحيت دادگاه
۳) بررسي ضرر وزيان مدعي خصوصي:
۴) احكام دادگاه اطفال:
بند سوم: بررسي كانون اصلاح و تربيت
۱) چگونگي ايجاد كانون اصلاح و تربيت:
۲) تشكيلات دروني كانون اصلاح و تربيت
۳) بررسي آئين نامه مرتبط با كانون
گفتار دوم: قوانين بعد از انقلاب اسلامي و مسئوليت كيفري اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰
۱) بررسي مواد مرتبط بامسووليت كيفري اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا)
۱-۱) ماده ۴۹ و تعريف طفل
۲-۱) ديدگاه اصلاحي و تربيتي ماده ۴۹
۳-۱) ضمان عاقله
۲) انتقادات واشكالات وارده بر مواد ۴۹ و ۵۰
۳) مسووليت طفل در ارتباط باچند عنوان (شركت، معاونت، شروع، تعدد، تكرار)
۴) توجيهات اصل عدم مسووليت كيفري اطفال:
۱-۴) فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائي اطفال:
۲ –۴ ) عدم قابليت انتساب جرم به فاعل صغير:
بند دوم ) قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۷۸
۱) اصول وقواعد حاكم بر مرحله رسيدگي كيفري:
۱-۱) غير علني بودن جلسه رسيدگي به جرائم اطفال
۲-۱) لزوم حضور ولي يا سرپرست يا وكيل طفل در جلسه دادرسي
۳-۱) لزوم احضار اطفال توسط ولي يا سرپرست آنها
۴-۱) عدم سلب آزادي طفل جزء در موارد استثنايي
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حكم و اتخاذ تصميم
۳) قواعد و اصول حاكم بر اطفال بعد از صدور حكم
۱-۳) تجديد نظر درحكم توسط قاضي:
۲-۳) تجديد نظر از حكم دادگاه:
مبحث دوم:‌مسووليت كيفري اطفال در نظام حقوقي انگلستان
گفتار اول: دفاعيات در حقوق انگليس
بند اول ) مبناي دفاعيات
بند دوم) انواع دفاعيات
۱) دفاعيات توجيه كننده
۲) دفاعيات معذور كننده
گفتاردوم: طبقات سني اطفال ومسووليت كيفري آنها در نظام انگليس
بند اول) تعريف صغير در انگلستان
بند دوم) صغار زير ۱۰ سال در انگلستان
– معيار عدم رشد يا عدم مسووليت كيفري اطفال
-دلايل بازدارندگي
-دلايل اصلاحي
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معيار تشخيص خوب وبد
نظريه شريرانه يا ضابطه فردي
بند چهارم) افراد بين چهارده تا هجده سال
بند پنجم: پيشنهادات كميسيون وزارت كشور
گفتار سوم: معيار رد اماره عدم رشد در رويه قضايي حقوق انگليس
بند اول) نقش دادستاني
بند دوم ) علم و آگاهي طفل
بند سوم) قوت دلايل دادستاني
بند چهارم ) عدم كفايت اثبات فعل
بند پنجم) قرينة سن
گفتار چهارم: رد اماره عدم رشد
بند ۱) اظهارات واقارير متهم
بند ۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل

بخش سوم: مجازات اطفال در ايران و انگليس و تصميمات حقوقي راجع به اطفال بزهكار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصميمات راجع به اطفال بزهكار در حقوق ايران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداري در كانون اصلاح و تربيت
مبحث سوم‌: مجازاتهاي رايج در رويه قضايي
گفتار اول: احكام حرفه آموزي
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حكم سواد آموزي درداخل كانون
گفتار چهارم: حبس پايان هفته
فصل دوم: مجازات اطفال ازديدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احكام غير توقيفي
گفتار اول: آزادي
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جريمه نقدي
مبحث دوم: احكام اجتماعي
گفتار اول: دستور حضور در مراكز مراقبتي
گفتار دوم: دستورات نظارتي
گفتار سوم: دستور تعليق مراقبتي
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعي
گفتار پنجم: دستورات تركيبي
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احكام توفيقي
گفتار اول: دستورات تربيتي قطعي
گفتار دوم: بازداشت دريك موسسه متخلفين جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقايسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمينات حقوقي راجع به اطفال بزهكار
مبحث ۱) فرض بيگناهي
مبحث ۲) لزوم حفظ حريم شخصي و سري بودن جلسات دادرسي
مبحث ۳) اجباري بودن داشتن وكيل و مشاوره حقوقي
مبحث ۴) حق حضور والدين در جلسه دادرسي
مبحث ۵) اصل تفسير كودك مدارانه
مبحث ۶): حداقل استفاده از بازداشت و مراكز مراقبتي
مبحث ۷) لزوم جدايي دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث ۸) محدود بودن كاربرد مجازات
مبحث ۹) منع استفاده از حبس
مبحث ۱۰) ممنوعيت مجازات هاي بدني
مبحث ۱۱) الزام به اتخاذ تصميمات اصلاحي
نتيجه گيري و پيشنهاد

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۸۰ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۴۱ صفحه

قیمت : 2000 تومان


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۷ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 728

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما