محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 52
  • بازدید دیروز : 109
  • بازدید کل : 388383

مقاله بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم


مقاله بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

چكيده:
سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.
همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي ۸۳-۸۴ شركت مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايي مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقي اين فعاليتها، نهايتاً ۱۳ فعاليت را بعنوان زيربناي سيستم ABC شناسايي كرده و محركهاي هزينه هركدام از اين فعاليتها را انتخاب كرده است.
نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌تر هزينه‌هاي سربار مي‌شود بلكه باعث مي‌گردد كه مديران داخلي شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل توليد تصميمات بهتري را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود ياري نمايند.

۱-۱ مقدمه:
تغيير و تحولات ايجاد شده در شرايط دروني و بيروني كاركرد بنگاههاي اقتصادي و سازمانها و تاثير عواملي نظير تشديد روند رقابت، اهميت يافتن، اعمال مديريت فعاليتها و حياتي بودن پاسخگوئي به نياز مشتريان از طريق تلفيق مناسب كيفيت و سود مورد انتظار، مسئوليت و نقش سيستمهاي هزينه‌يابي را بطور ريشه‌اي دگرگون كرده است.
نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان مي‌دهد كه هر دو گروه تهيه كنندگان و استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده محصولات، از سيستمهاي فعلي هزينه‌يابي ناراضي بوده و روش تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به محصولات نيز به نحوي موثر در ايجاد اين نارضايتي مديران موثر است. بهرحال، اغلب مديران توجه دارند، كه برآورد و پيش‌بيني هزينه‌هاي بلندمدت شامل تخصيص هزينه‌هاي سربار به بهاي تمام شده محصولات، عمل مفيد و قابل قبولي است كه مي‌تواند انجام دهند.
سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نتيجه تلاش حسابداران مديريت، براي فراهم نمودن نيازهاي جديد اطلاعاتي در عصر اطلاعات و شناخت فعاليتهاي داراي ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعاليتهاي بي‌ارزش و همچنين افزايش دقت هزينه‌يابي است. اين سيستم علاوه بر اندازه‌گيري صحيح بهاي تمام شده، قادر به ارائة اطلاعات مفيدي در مورد عملكرد فرآيندهاي كسب و كار سازمان است.
فراهم نمودن اطلاعات غير مالي فعاليتها در كنار اطلاعات مالي موجب شده است كه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت به عنوان ابزار قدرتمندي در جهت بهبود كسب و كار سازمانها مورد استفاده قرار گيرد. اين سيستم بعلت دارا بودن مزايايي مانند: توانائي تمركز بر مشتريان، شناخت فرصتها، استقرار اقتصادي و تشويق اصلاحات قادر است بسياري از نيازهاي شركتهاي رده جهاني را به لحاظ تقويت موقعيت رقابتي، دستيابي به خشنودي پايدار مشتريان و كسب سود مورد انتظار برآورده كند.
هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC) ادعا مي‌كند محصولات و خدمات توليد شده، مستقيما مصرف كننده منابع نيست، بلكه مصرف كننده فعاليتهاست. از اين نظر هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، سيستم تسهيم هزينه بر مبناي رسيدگي و تحقيق است، به نحوي كه از طريق تجزيه و تحليل واحد اقتصادي و فرآيندهاي مورد عمل، محركهاي هزينه شناسايي مي‌شود.
ضرورت انجام تحقيق بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، نيازمند وجوه شرايط بخصوصي است كه اين شرايط تحت عناوين زير قابل طبقه‌بندي است:

۱ـ شيوه كسب و كار انتخاب شده توسط مديريت سازمانها و آگاهي آنها از مزاياي ABC (Activity Based Costing) در جهت جوابگوئي به نيازهاي اطلاعاتي منتج از اين انتخاب.
۲ـ وجود داده‌هاي مورد نياز جهت طراحي و استقرار سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در درون سازمان بعلت فقدان شناخت كافي از وجود شرايط لازم براي بكارگيري سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در شركتهاي مورد آزمون و همچنين عدم وجود يك الگوي مناسب جهت طراحي سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در ايران.
توسعه اقتصادي يكي از اهداف اصلي كشورهاي در حال توسعه، من جمله كشور ما ايران مي‌باشد.
توسعه پايدار به رشد و بالندگي صنايع كشور وابسته است، و كشور ما نيز در عرصه جهاني جايگاهي بزرگ دارد و براي حفظ اين جايگاه نياز به اطلاعات روز جهان براي رقابت در جامعه جهاني دارد و هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت نياز روز جامعه صنعتي ايران و جهان براي كاهش و مديريت هزينه‌ها مي‌باشد كه مي‌بايستي تلاش زيادي براي تفهيم و بكارگيري آن در صنعت كشورمان انجام شود.
از آنجا كه هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مي‌تواند اطلاعات صحيح تري در خصوص هزينه‌هاي محصول ارائه دهد، طي سالهاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است. از ديدگاه حسابداري صنعتي، هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت را مي‌توان بسط تكامل يافته‌اي از روش تخصيص دو مرحله‌اي هزينه تلقي كرد كه شالودة سيستمهاي نوين حسابداري بهاي تمام شده است. در مرحله اول اين روش، هزينه‌هاي غير مستقيم منابع به مخازن هزينه تخصيص مي‌يابد و در مرحله دوم، هزينه‌هاي انباشته شده در مراكز هزينه به محصولات تخصيص داده مي‌شود. تخصيص طبق مرحله اول معمولا براي ارزيابي عملكرد مدير مسئول مركز هزينه و تخصيص طبق مرحله دوم براي تعيين بهاي تمام شده محصولات بكار مي‌رود.

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم:
چکیده
فصل اول: كليات
۱-۱ مقدمه
۲-۱ بيان مساله
۳-۱ انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق
۴-۱ اهداف تحقيق
۵-۱ اهميت موضوع تحقيق
۶-۱ سوالات اصلي تحقيق
۷-۱ فرضيه‌هاي تحقيق
۸-۱ نوآوري تحقيق
۹-۱ تعاريف عملياتي

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق
قسمت اول: مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده و انواع سيستم‌هاي حسابداري
۱-۲ حسابداري بهاي تمام شده
۲-۲ اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن
۳-۲ نقش اطلاعات حسابداري در تصميم‌گيري
۴-۲ بخششهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده
۵-۲ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده
۶-۲ ماهيت حسابداري بهاي تمام شده
۷-۲ عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده
۸-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي
۹-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي
۱۰-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي سفارش كار
۱۱-۲ سيستمهاي هزينه‌يابي مرحله‌اي
۱۲-۲ هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي
۱۳-۲ هزينه‌يابي بر مبناي هدف

قسمت دوم: هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC و انواع سيستم‌هاي هزينه يابي برمبناي فعاليت
۱۴-۲ مقدمه
۱۵-۲ نقش و اهميت هزينه سربار در توليد
۱۶-۲ حسابداري مديريت
۱۷-۲ رويكردهاي حسابداري مديريت
۱۸-۲ هدفهاي حسابداري مديريت
۱۹-۲ تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي
۲۰-۲ روابط بين حسابداري مالي، سيستم حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مديريت
۲۱-۲ طبقه‌بندي هزينه‌ها
۲۲-۲ هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت (ABC)
۲۳-۲ كاربرد استفاده از سيستم ABC
۲۴-۲ مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC
۲۵-۲ سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي
۲۶-۲ مديريت بر مبناي فعاليت
۲۷-۲ نسل‌هاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت
۲۸-۲ هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت بر مبناي زمان
۲۹-۲ قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت
۳۰-۲ بودجه‌بندي بر مبناي فعاليت

قسمت سوم: ويژگي‌هاي صنايع آلومينيوم و كاربرد هزينه‌يابي برمبناي فعاليت
۲۹-۲ مشخصات قلمرو تحقيق
۳۰-۲ شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي
۳۱-۲ فرآيند توليد در شركت
۳۲-۲ مراحل توليد
۳۳-۲ پروسه توليد
۳۴-۲ روش محاسبه بهاي تمام شده
۳۵-۲ بهاي تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳
۳۶-۲ طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت
۳۷-۲ مقايسه پياده‌سازي و نصب
۳۸-۲ تعيين فعاليتها
۳۹-۲ تعيين محركهاي فعاليت
۴۰-۲ تخصيص هزينه‌ها
۴۱-۲ مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC
۴۲-۲ مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC

قسمت چهارم: تحقيقات انجام شده
۴۳-۲ پيشينه تحقيق

فصل سوم: متدولوژی تحقيق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقيق
۳-۳ ابزار تحقيق
۴-۳ فرضيه‌هاي تحقيق
۵-۳ قلمرو تحقيق
۶-۳ داده‌هاي تحقيق
۷-۳ متغيرهاي تحقيق
۸-۳ روش جمع‌آوري داده‌ها
۹-۳ روش تحليل داده‌ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق
۱-۴ مقدمه
۲-۴ آزمون فرضيه‌ها
۳-۴ فرضيه اصلي اول
۴-۴ فرضيه اصلي دوم

فصل پنجم: نتيجه‌گيری و پيشنهادات
۱-۵ نتيجه‌گيري و پيشنهادات
۲-۵ نتيجه‌گيري كلي
۳-۵ پيشنهادات حاصل از تحقيق
۴-۵ ساير پيشنهادات
۵-۵ پيشنهاد براي تحقيقات آينده
۶-۵ محدوديتهاي تحقيق
پيوست
منابع و مأخذ
چكيده انگليسي

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۲۱۶ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۶۲ صفحه

قیمت : 1600 تومان

خرید این فایل از ایران پروژه:

http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%8A%D8%B1/

 


مبلغ واقعی 4,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,600 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 898

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما