محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 145
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 343266

مقاله بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان به بد حجابی


مقاله بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان به بد حجابی

مقدمه:
مسئلة حجاب كه يك دستور ديني است از مسائل مهم جامعة ماست ويا بسياري از مسائل پيوند خورده داراي ابعاد سياسي ،اجتماعي ، اقتصادي وفرهنگي شده است. اين مسئله ازآن جهت كه خطابش با زنان است به نيمي ازجمعيت جامعه مربوط وازآن جهت كه در تنظيم روابط زن ومرد نقش دارد به همة افراد جامعه مربوط مي شود .اين حكم الهي به زن دستور ميدهد در برخورد با مرد ودر پوشش خود حدودي را رعايت كند، همواره به عنوان يك مسئلة جنجال برانگيز وپرهياهو در بين طرفداران ومخالفان حجاب درداخل وخارج از كشور مطرح بوده است حتي دشمنان ما به اين مسئله توجه زيادي كرده اند وعلت توجه آنها عمدتاً مبارزه با حجاب بعنوان يكي از مهم ترين نشانه هاي اصالت ومقاومت فرهنگي در بين جهان خواران است البته در بين غيرمسلمانان هستند كساني كه حجاب را به عنوان يك مسئله اجتماعي مورد مطالعه قرار داده واظهار نظرهايي كرده اند وبيشتر آنها نتوانسته اند توجيه وتفسير صحيحي از مسئله حجاب اسلامي ارائه دهند وحتي زياد ديده شده كه آن را نوعي محدوديت ويا ظلم در حق زن دانسته اند وبراي زنام محبوب مسلمان دلسوزي نيز كرده اند وحتي بعضي پارا فراتر گذاشته وآن را نشانه عقب ماندگي گذاشته اند.
اين پايان نامه با هدف بررسي عوامل مختلفي كه باعث ضعف پوشش در جامعه گرديده وارائة راه كارهاي لازم ونيز انگيزه هاي عدم رعايت حجاب وپوشش در جامعه تدوين گرديده است.

طرح مسئله:
پوشش در اديان واقوام پيش از اسلام بي سابقه نيست ، گويا گرايش فطري انسان او را به نوعي پوشش فرا مي خوانده است. در برخي از اديان واقوام به سخت گيريهاي شگفتي نسبت به پوشش برمي خوريم ، درباب علت بوجود آمدن حجاب نظرات گوناگوني ذكر شده است وغالباً اين علت ها براي ظالمانه يا جاهلانه جلوه دادن حجاب ذكر شده اند.مخالفان حجاب گاهي آن را زاييده ي يك طرز تفكر فلسفي خاص درباره ي جهان ولذت هاي جهان معرفي مي كنند وگاهي ريشة سياسي واجتماعي براي آن ذكر مي كنند وگاهي آن را معلول علت اقتصادي مي دانند وگاهي جنبه هاي خاص اخلاقي يا رواني را در پديد آمدن دخالت مي دهند.

ارتباط مسئله پوشش با فلسفة رياضت ورهبانيت از اين جهت است كه چون زن بزرگترين موضوع خوشي وكامراني بشر است اگر زن ومرد معاشر ومحشور با يكديگر باشند خواه ناخواه دنبال لذت جويي وكاميابي مي روند پيروان فلسفة رهبانيت وترك لذت براي آن كه محيط را كاملاً با زهد ورياضت سازگار كنند بين زن ومرد حريم قائل شده پوشش را وضع كرده اند،پديد آمدن پوشش طبق اين نظريه دنباله ونتيجة پليد دانستن ازدواج ومقدس شمردن عُزوبت است.

ريشة ديگري كه براي بوجود آمدن پوشش ذكر كرده اند ناامني است.در زمان هاي قديم نا امني بسيار بوده است دست تجاوز زورمندان به مال وناموس مردم بيگانه دراز بوده است مردم اگر پول وثروتي داشتند ناچار بودند بصورت دفيفه در زير خاك پنهان كنند علت مخفي ماندن گنج ها اينست كه صاحب طلا وثروت جرات نمي كردند كه حتي بچه هاي خود را از پناهگاه ثروت خود آگاه كنند زيرا مي ترسيدند كه راز بوسيله ي بچه ها فاش شود. همانطور كه در مورد ثروت امنيت نبود راجع به زن هم امنيت وجود نداشت هركس زن زيبايي داشت ناچار بود اورا ازنظر زورمندان مخفي نگه دارد زيرا اگرآنهااطلاع پيدا مي كردند اوديگر مالك زن خود نبود.(مطهري،۴۲:۱۳۷۹)

بعضي ها براي پوشش زن ريشة اقتصادي قائل شده اندوگفته اند حريم وپوشش يادگار عهد مالكيت و تسلط مرد است مردان به خاطر اينكه از وجود زنان بهره ي اقتصادي ببرند وآنها را مانند بردگان استثمار كنند آنها را در خانه ها نگه مي داشتند وبراي اينكه فكر زن را قانع كنند كه خود به خود از خانه بيرون نرود وبيرون رفتن را كاربري بداند فكر حجاب وخانه نشيني را خلق كردند(مطهري ،۴۷:۱۳۷۹)

ريشه ديگري كه براي حجاب ذكر كرده اند جنبة اخلاقي دارد دراين جا نيز مانند نظرية سابق علت بوجود آمدن حجاب را تسلط مرد واسارت زن معرفي كرده اند با اين فرق كه در اين جا براي تسلط جويي مرد به جاي ريشة اقتصادي ريشه اخلاقي ذكر شده است.گفته اند علت اينكه مرد، زن را بدني شكل اسير نگه مي دارد حس خودپرستي وحسادت وي نسبت به مردان ديگر است مرد نمي خواهد كه مردان ديگر ولو با نگاه كردن از زني كه تحت اختيار اوست استفاده كنند (مطهري ، ۵۳:۱۳۷۹)

عللي كه قبلاً ذكر كرديم كم وبيش مورد استفاده ي مخالفان پوشيدگي زن قرار گرفته است شايد بتوان ريشة اصلي بوجود آمدن اين پديده را در عامل مهمي جست وجوكردوآن تدبيرماهرانة غريزي زن مي باشد . حيا وعفاف وپوشش تدبيري است كه خود زن با يك نوع الهام براي گرانبها كردن خود وحفظ موقعيت خود دربرابر مرد بكاربرده است. زن باهوش فطري وبا يك حس مخصوص به خود دريافته است كه از لحاظ جسمي نمي تواند با مرد برابري كند واگر بخواهد در ميدان زندگي با مرد دست وپنجه نرم كند از عهده ي زور وبازوي مرد برنمي آيد وازطرف ديگر نكته ي ضعيف مرد را درهمان نيازي يافته است كه خلقت در وجود مرد نهاده است كه اورا مظهر عشق وطلب وزن را مظهر معشوقيت ومطلوبيت قرارداده است وقتي كه زن مقام وموقع خود را در برابر مرد يافت ونكتة ضعف خود را درمقابل مرد دانست همانطور كه متوسل به زيور وخودآرايي شد كه از لاه قلب مرد را تصاحب كند متوسل به دورنگه داشتن خود ازدسترس مردنيز شد، دانست كه نبايد خود را رايگاه كند بلكه بايست آتش عشق وطلب او راتيزتر كند ودر نتيجه مقام موقع خود را با لابرد.(مطهري،۶۳:۱۳۷۹)

ويل دورانت مي گويد: حيا امر عريزي نيست بلكه اكتسابي است، زنان دريافتند كه دست ودل بازي ماية طعن وتحقير است واين امر را به دختران خود ياد داده اند. با اين حال حجاب به عنوان يكي از اصول مسلم اسلام واز پايه هاي قوانين اجتماعي در جامعة ما روبه افول نهاده است.قانون حجاب ناديده گرفته شده وخودآرايي براي زن ارزش وحجاب علامت عقب ماندگي گرديده است. علت هاي بيشماري را مي توان براي ناديده گرفتن حجاب توسط افراد جامعه برشمرد كه از مهمترين آنها ميتوان به اين نكات اشاره كرد: تهاجم فرهنگي بيگانه، خود باختگي علتي است براي ترويج بدحجابي وبي بند وباري درجامعه كه از سوي راديو،ماهواره ،نوار،فيلم ها و….كه از طرف كشورهاي بيگانه ودشمنان اسلام مانند سيل به طرف كشورهاي اسلامي در جريان است(تقليد ازغرب يكي از مشكلات ديرينة تعدادي اززنان مسلمان بوده است كه بدون كمترين تفكر وتحليلي از زندگي زن غرب به او اظهار تمايل كرده اند).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی جامعه شناختی میزان گرایش زنان به بد حجابی:
مقدمه
فصل اول –طرح تحقیق
طرح مسئله
اهميت وضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه ها

فصل دوم-چهار چوب نظری
پيشينة تحقيق
متغيرهاي تحقيق
فرضيه هاي تحقيق
نتيجه گيري
تئوري تحقيق

فصل سوم- ابزار اندازه گیری
روش تحقيق
روش جمع آوري اطلاعات
جامعة آماري
حجم نمونه ي آماري
روش نمونه گيري
تعيين وتعريف متغيرهاي تحقيق
تعاريف نظري وعملياتي متغيرها
تعريف عملياتي
ملاك هاي تشخيص بدحجابي
پايگاه اجتماعي واقتصادي
تعلقات مذهبي
تعريف عملياتي
تشويق و تنبيه
ارزشهاي ديني
تعريف نظري
ارزش
تعريف عملياتي
گروه هاي مرجع
روابط اجتماعي
پوشش غربي
تعريف عملياتي

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه

فصل پنجم- نتیجه گیری
نتیجه گیری
پيشنهادات
منابع و ماخذ
ضمائم

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱٫۴ مگابایت (zip)

تعداد صفحات : ۶۰ صفحه

قیمت : 1000 تومان

خرید این فایل از ایران پروژه:

http://iranprozhe.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2/

 


مبلغ واقعی 2,500 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 648

برچسب های مهم

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما