محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 146
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342626

مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر...


مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر...

مقاله بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵

چكيده
هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال ۸۶-۸۵ مي‌باشد.
روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم گرديدند.

جهت اندازه‌گيري داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاري سينها و سينگ (۱۹۹۳) كه شامل ۶۰ سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل در ده جلسه يك ساعت و نيم اجرا شد و در پايان نيز از هر دو گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از آمار استنباطي (T مستقل و كواريانس) استفاده شد.

نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل TA بر سازگاري اجتماعي و سازگاري كل شركت‌كنندگان تأثير معنادار داشته است همچنين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت معناداري بين سازگاري دانش‌آموزان پايه اول و دوم مي‌باشد و سازگاري عاطفي و آموزشي نيز افزايش يافته است ولي معنادار نبوده است.

بيان مسئله
سازگاري در فرهنگ روان‌شناسي، عبارت است از رابطه‌اي كه هر ارگانسيم با محيط خود برقرار مي‌كند. اين اصطلاح معمولاً به سازگاري روان‌شناختي يا اجتماعي با توجه به معناي ضمني مثبت آن اشاره دارد. يعني فرد خوب سازگار يافته و اين اصطلاح وقتي به كار برده مي‌شود كه فرد در يك فرايند جاري و غني از رشد بالقوه خودش، درگير است و به تغييرات محيطي به طرز مؤثري واكنش نشان مي‌دهد. اين واژه از طرفي اشاره به يك حالت تعادل كامل بين ارگانيسم و محيط دارد. حالتي كه در آن همه نيازها ارضاء شده‌اند و عملكردهاي ارگانيسمي به آساني تحقق بخشيده مي‌شوند (عيديان، ۱۳۸۵).

سازگاري به فرايندهاي روان‌شناسي كه مردم را با تغييرات روزمره هماهنگ مي‌كند، اشاره دارد (وايتن وليوييد به نقل از شهسواري، ۱۳۸۲) به زعم سينها وسينگ (۱۹۹۳) سازگاري عبارت است از ثبات عاطفي و جسارت در روابط اجتماعي و نيز علاقه به تحصيل و مدرسه در فرد كه به صورت سازگاري عاطفي، سازگاري اجتماعي و سازگاري آموزشي نيز بيان شده است (سينها وسينگ، ترجمه كرمي، ۱۳۷۷) منظور از سازگاري اجتماعي داشتن رابطه صحيح و مطلوب با ديگران و سازگاري شخص با محيط خود مي‌باشد كه با تغيير دادن خود و يا محيط به دست مي‌آيد (پورافكاري، ۱۳۷۳) و به مكانيسم‌هايي كه بوسيله آنها يك فرد ثبات عاطفي پيدا مي‌كند سازگاري عاطفي اطلاق مي‌گردد و سازگاري تحصيلي را به عنوان داشتن نگرشهاي مثبت نسبت به اهداف تحصيلي وضع شده، كامل كردن شروط تحصيلي و اعتقاد فرد به مؤثر بودن تلاش براي رسيدن به درجات علمي بالاتر تعريف كرده‌اند (پور دهقان اردكاني، ۱۳۸۳).

 

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال ۱۳۸۶-۱۳۸۵:
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهميت مسئله تحقيق
اهداف پژوهش
فرضيه‌هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعاريف متغیرها مفهومی و عملياتي
تعریف نظری مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل
تعریف عملیاتي مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل
تعریف نظری سازگاری
تعریف عملیاتي سازگاری

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن
تعریف سازگاری
عوامل مؤثر بر سازگاری
انواع سازگاری
روش‌ها یا اشکال سازگاری
ملاک‌های سازگاری مطلوب
ویژگی‌های افراد سازگار
بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل
نظریه تحلیل رفتار متقابل
مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل
الگوی حالات نفسانی
موقعيت‌های روانی و طرح‌های زندگی
آسیب شناسی روانی
الف: آسیب شناسی ساختی
ب: آسیب شناسی کارکردی
هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل
فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل
مشاوره و درمان
الف: تحلیل درمان ساختار
ب: تحلیل درمان تبادل‌ها
ارزش‌های مشاوره گروهی
جمع بندی مطالب

بخش سوم: مروری بر پیشینه تحقیق
مطالعات صورت گرفته در داخل کشور
مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور
تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقيق
جامعه آماري تحقيق
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری و روایی و پایایی آن
پرسشنامه سینهاوسینگ
پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ
روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ
روش تجزيه و تحليل داده‌ها
شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش
گزارش جلسات مشاوره گروهی با رويكرد تحليل رفتار متقابل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
اطلاعات توصيفي مربوط به مشخصات دموگرافيك نمونه‌هاي تحقيق
تجزيه و تحليل داده‌ها
فرضیه اصلی
فرضيه فرعی اول
فرضيه فرعی دوم
فرضيه فرعی سوم
فرضيه فرعی چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه
يافته‌هاي پژوهش
الف: نتایج حاصل از توصیف داده ها
ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها
پیشنهادات تحقيق
الف- پيشنهادهاي برخاسته از پژوهش
ب- پيشنهادات براي انجام تحقيقات بعدي
محدودیتها
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
پیوست
خلاصه کامل جلسات گروهی

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۸۰ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۰۹ صفحه

قیمت : 2800 تومان

خرید این فایل از ایران پروژه:

http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%AF/

 


مبلغ واقعی 7,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما