محل لوگو

آمار سایت

نظرسنجی سایت

فروشگاه رو جطور عرض یابی می کنید (نظرت چیه ؟)

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 112
  • بازدید دیروز : 132
  • بازدید کل : 342592

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی ...


مقاله  بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی ...

مقاله بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی

چكيده
در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد. سوالات اين پژوهش عبارتند از: آيا بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع تفكرات غيرمنطقي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آيا بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در سال تحصيلي ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين اين دانشجويان به روش نمونه برداري در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشكده انتخاب گرديدند كه تعداد دختران و پسران در اين تحقيق مساوي در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق عبارتند از: ۱) آزمون تفكرات غيرمنطقي (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهاي ازدواج. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه يابي) است و روشهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل. بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان وجود دارد. همچنين بين تفكرات غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات و دلواپسي اضطراري و اتكا به ديگران در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.

همچنين بين تفكر تاييد ديگران و ملاكهاي روان شناختي و ملاكهاي اجتماعي ارتباط وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اجتناب از مشكلات و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر سرزنش كردن، ملاكهاي روان شناختي، عوامل خانوادگي و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي واكنش نوميدي، ملاكهاي اقتصادي و اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد.

همچنين بين تفكر غيرمنطقي كمال گرايي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد كه در همه روابط به جز بين واكنش نوميدي و ملاكهاي اقتصادي كه جهت رابطه مثبت است، در بقيه موارد رابطه منفي وجود دارد. همچنين بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معني دار وجود دارد كه اين تفاوت در ملاكهاي زيستي و اقتصادي مشاهده گرديد.

همسرگزینی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين تفكرات غيرمنطقی و ملاک های همسرگزينی در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی:
فصل اول: مقدمه
۱ـ۱ـ مقدمه
۱ـ۲ـ بيان مساله
۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش
۱ـ۵ـ سوالات تحقيق
۱ـ۶ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
۱ـ۶ـ۱ـ تعريف تفكر
۱ـ۶ـ۲ـ تعريف تفكر غير منطقي
۱ـ۶ـ۳ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي
۱ـ۶ـ۴ـ تعريف ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ معيارهاي ازدواج
۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معيارهاي زيستي
۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معيارهاي روان شناختي
۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معيارهاي اجتماعي
۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معيارهاي اقتصادي
۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگي
۱ـ۷ـ متغيرهاي تحقيق
۱ـ۷ـ۱ـ متغير مستقل
۱ـ۷ـ۲ـ متغير وابسته
۱ـ۷ـ۳ـ متغير تعديل كننده
۱ـ۷ـ۴ـ متغير كنترل
۱ـ۷ـ۵ـ متغيرهاي مداخله گر

فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه تحقيق
۲ـ۱ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
۲ـ۱ـ۱ـ روشهاي شناختي
۲ـ۱ـ۲ـ روشهاي فراخوان عاطفي
۲ـ۱ـ۳ـ روشهاي رفتاري آشفتگي
۲ـ۲ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي
۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظريه اليس
۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول
۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم
۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم
۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم
۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم
۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم
۲ـ۴ـ باورهاي غير منطقي
۲ـ۵ـ انواع باورهاي غير منطقي
۲ـ۵ـ۱ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران
۲ـ۵ـ۲ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود)
۲ـ۵ـ۳ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن
۲ـ۵ـ۴ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي
۲ـ۵ـ۵ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات
۲ـ۵ـ۶ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي
۲ـ۵ـ۷ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات
۲ـ۵ـ۸ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي)
۲ـ۵ـ۹ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش
۲ـ۵ـ۱۰ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران
۲ـ۵ـ۱۱ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي
۲ـ۶ـ تاريخچه ازدواج
۲ـ۷ـ تعريف ازدواج
۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج
۲ـ۹ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده
۲ـ۱۰ـ انگيزه هاي ديگر
۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشكال آن
۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج
۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج يك همسر گزيني
۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزيني
۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزيني
۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهاي گروهي
۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج
۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعي
۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سياسي
۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگي
۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دين و مذهب
۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر
۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادي
۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل رواني و اخلاقي
۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي
۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند
۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسماني و ژنتيكي
۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج
۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه رواني
۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فيزيولوژيكي
۲ـ۱۴ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج
۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفي و فكري
۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علايق و طرز تفكر
۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي
۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فكر راجع به امور جنسي
۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج
۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادي
۲ـ۱۵ـ۲ـ كم سن و سال بودن زن و مرد
۲ـ۱۵ـ۳ـ بي فرزندي و كم فرزندي
۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرايي و رشد صنعت
۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالي و اقتصادي زن
۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتي روحي و رواني
۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتواني جنسي
۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فكري و اجتماعي
۲ـ۱۵ـ۱۰ـ عدم وجود روابط انساني درخانواده
۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزيني
۲ـ۱۷ـ همسرگزيني در ايران
۲ـ۱۸ـاصول كلي در انتخاب همسر
۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده
۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نيك
۲ـ۱۸ـ۳ـ رعايت اصول كفويت
۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سني و جسمي
۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمي و روحي
۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد
۲ـ۱۸ـ۷ـ زيبايي
۲ـ۱۹ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني

فصل سوم: روش انجام پژوهش
۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن
۳ـ۲ـ جامعه آماري
۳ـ۳ـ حجم نمونه
۳ـ۴ـ روش نمونه برداري
۳ـ۵ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش
۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفكرات غير منطقي ATIB
۳ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
۳ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
۳ـ۵ـ۴ـ همساني دروني آزمون ATIB
۳ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني
۳ـ۷ـ طرح اجراي پژوهش
۳ـ۸ـ روشهاي آماري

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
۴ـ۱ـ توصيف داده ها
۴ـ۲ـ داده هاي جمعيت شناختي
۴ـ۳ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق
۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقيق
۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول
۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم
۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم
۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيری
۵ـ۱ـ بحث و خلاصه
۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقيق
۵ـ۲ـ۱ـ سوال اول
۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم
۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم
۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم
۵ـ۳ـ نتيجه گيري
۵ـ۴ـ محدوديتهاي پژوهش
۵ـ۵ـ پيشنهادات

منابع
منابع فارسي

پيوست ها
پرسشنامه تفكرات غير منطقي ATIB
پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج
پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۱۳ کیلوبایت (zip)

محل ارائه : دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات : ۱۲۷ صفحه

قیمت : 2000 تومان

خرید این فایل از ایران پروژه:

http://iranprozhe.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1/

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    60% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

فارس - شیراز

پاورپوینت و مقالات دانشجویی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما